VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

pro prodej e-booků, on-line kurzů, konzultací, seminářů a fyzických produktů.

Platné od 6. 3. 2023

Milí návštěvníci webových stránek www.lenkapavlikova.cz, www.zenavharmonii.cz www.zacnihoret.czwww.sirantons.cz.

právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej mých e-booků (elektronických knih), on-line kurzů a nabídku a realizaci seminářů a konzultací. Na webových stránkách www.lenkapavlikova.cz, www.zenavharmonii.cz a www.zacnihoret.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jste si nejspíš už přečetli podrobnosti o vámi vybraném produktu nebo službě. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

 

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej e-booků a on-line kurzů (obojí dohromady bude v dalším textu zkráceně označováno i jen jako „produkty“) a objednávku „živých“ seminářů a konzultací (obojí společně v textu označováno i jen jako „služby“) přes webové rozhraní resp. u konzultací pro objednávání e-mailem nebo telefonicky. VOP současně stanoví i bližší podmínky pro realizaci seminářů a konzultací.

Samotný nákup produktů a objednávání služeb a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako Prodávajícím a vámi jako Kupujícím. Poskytování služeb probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi mnou jako Poskytovatelem a vámi jako Klientem (jako příjemcem služby). Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.

 

Obsah VOP:

 

I. Základní údaje o mně.

II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše.

III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?

IV. Jak je to s cenou produktů a služeb jak se platí?

V. Jakým způsobem vám budou produkty a služby dodány?

VI. Jak je to s funkčností digitálního obsahu a jeho součinností s hardwarem a softwarem a jak s autorskými právy?

VII. Uživatelské recenze

VIII. Odstoupení od Smlouvy.

IX. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

X. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

XI. Závěrem

 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MNĚ

Lenka Pavlíková

IČ:                              45886245

Sídlo:                         Nad Kamennými závorami 1315, 276 01  Mělník

E-mail:                       lenka@lenkapavlikova.cz

Telefon:                      +420 603229376

Jsem zapsána v živnostenském rejstříku

Nejsem plátce DPH

Adresa pro doručování:

Lenka Pavlíková, Matěje Kopeckého 2544/4, 276 01  Mělník

Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

 

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

KDO JE KUPUJÍCÍ?

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní, se mnou uzavře Kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených produktů. Při koupi e-booků a on-line kurzů se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem). Jako Kupujícího v dalším textu označuji i klienta, který přes webové rozhraní objedná seminář nebo konzultaci a uzavře se mnou Smlouvu o poskytování služeb.

I když předpokládám, že typickým Kupujícím, který si koupí produkty nebo objedná služby, bude spotřebitel, může být Kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. 

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

 1. Jako Kupující objednáváte fyzické produkty, online produkty i semináře přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře. Objednávání konzultací je popsáno v odst. 4.
 2. POPIS PRODUKTŮ a SLUŽEB: Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených fyzických produktů, e-booků, on-line kurzů a seminářů, jejich obsah, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Na webu jsou i informace o konzultacích. Na webovém rozhraní naleznete i reference klientů, kteří již produkty a služby vyzkoušeli. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁVÁNÍ FYZICKÝCH A ONLINE PRODUKTŮ a SEMINÁŘŮ: Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový/rezervační formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonní kontakt při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ, informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní), v případě objednávky semináře vyberete konkrétní akci, pokud již není přímo ve formuláři uvedena a vyberete způsob úhrady. V případě, kdy si objednáváte on-line kurz, ke kterému následně posílám i studijní potřeby, materiály nebo bonusy poštou, prosím uveďte i doručovací adresu. Na toto budete upozorněni i přímo u popisu on-line kurzu nebo objednávkové stránce. Pokud je potřeba uvést i další informace při prodeji v rámci EU nebo mimo EU, bude to na objednávkové stránce napsáno. Fyzické produkty z webu www.sirantons.cz je možné zboží objednat také elektronickou poštou na adrese eshop@sirantons.cz.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, součástí (přílohou) je i zálohová faktura na produkt a platební údaje v textu emailu. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. U objednávky semináře je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je jak potvrzena objednávka, tak i zaplacena celá cena popř. rezervační poplatek ve výši uvedené v popisu daného semináře na webovém rozhraní, není-li výslovně uvedeno jinak.

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se za to, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat produkty a služby přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

 1. OBJEDNÁVÁNÍ KONZULTACÍ: Pokud máte zájem o konzultaci, napište mi prosím e-mail anebo zavolejte a domluvíme si konkrétní termín a podmínky. V takovém případě je smlouva uzavřena v okamžiku, kdy se shodneme na jejím obsahu (podmínkách poskytnutí konzultace) e-mailem nebo telefonicky.

 

IV. JAK JE TO S CENOU A JAK SE PLATÍ?

 1. CENA PRODUKTŮ a SLUŽEB: Na webovém rozhraní je uvedena i cena. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.
 2. NÁKLADY NA DOPRAVU:
  a. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním online produktů a služeb nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou.
  b. U seminářů je na webovém rozhraní uvedeno, co cena zahrnuje (např. zda je součástí i občerstvení).
  c. Při koupi fyzických produktů platí Kupující poštovné ve výši 119,- Kč a to pouze v případě, že objednávka je do 2.499,- Kč.
  Objednávky nad 2.500,- Kč jsou osvobozeny od poštovného.
 3. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu nebo služby v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 4. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám poskytnout produkt nebo službu až po úplném zaplacení sjednané ceny.
 5. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:
  a. Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.
  b. Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup.

  Při volbě platby kartou budete po odeslání objednávky přesměrování na stránku, kde zadáte údaje o platební kartě, kterou si přejete platit.
  Při volbě rychlého bankovního převodu budete po výběru příslušné banky přesměrování na přihlášení do internetbankingu, kde následně danou platbu potvrdíte.
  Adresa společnosti ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel: +420 228 224 267
  c. V hotovosti – pouze v případě konzultací.
  d. Dobírkou - pouze v případě fyzických produktů.V případě dobírky neplatíte nic předem. Zaplatíte v hotovosti až v okamžiku, kdy Vám bude balík s objednaným zbožím doručen.

 1. SPLATNOST CENY: Cena je splatná do 10 dní od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené na faktuře. U seminářů musí být celá cena uhrazena nejpozději 14 dní před konáním, není-li výslovně dohodnuto mezi námi jinak. Cena konzultace je splatná v okamžiku skončení konzultace a hradí se v hotovosti ihned po skončení konzultací.

Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet nebo předána v hotovosti.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkty a služby není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU PRODUKTY A SLUŽBY DODÁNY?

A. Dodací podmínky online produktů:

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ.
  a. Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.
  b. Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu.
 2. DODACÍ LHŮTA. E-book a on-line kurz bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet.
 3. NÁKLADY NA DOPRAVU. U e-booků nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání.

B. Dodací podmínky fyzických produktů:

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ.
  Osobní odběr
  Právo převzetí zboží má pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

  Zasílání přepravní službou - ČR:
  Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. Českou poštou s.p.. Podmínkou je objednávka přijatá do 18:00. Přepravce dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího do pěti pracovních dnů (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).

  Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

  Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu eshop@sirantons.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

  Je možné si zvolit ze dvou typů zásilek:
     i. Balík do ruky: Služba České pošty, která garantuje doručení zásilky kupujícímu přímo do ruky (na uvedenou adresu, kancelář, práce) a to následující den po podání z naší strany.

     ii. Balík na poštu: Služba České pošty, která garantuje doručení zásilky kupujícímu na pobočku pošty, kterou uvede ve faktuře a to následující den po podání z naší strany.

  Poznámka: Pokud nebudete zastiženi doma, obdržíte od České pošty oznámení o uložené zásilce. Zásilka bude na poště uložena 7 dní. Pokud není vyzvednuta, vrací se po 7 dnech zpátky k nám. Za opětovné zaslání účtujeme poštovné.

 2. DODACÍ LHŮTA: Zboží bude odesláno co nejdříve po připsání platby na účet Prodávajícího.
 3. NÁKLADY NA DOPRAVU: Kupující poštovné ve výši 119,-Kč a to pouze v případě, že objednávka je do 2.499,-Kč. Objednávky nad 2.500,-Kč jsou osvobozeny od poštovného.

C. Dodací a storno podmínky seminářů:

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Vzdělávací akce bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. Kupující má právo absolvovat vzdělávací akci za podmínky řádné úhrady celé ceny za vzdělávací akci. Prodávající je oprávněn změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. osobu vyučujícího lektora, čas jednotlivých lekcí, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž je povinen o tom Kupujícího vyrozumět. Závazky mezi Kupujícím a Prodávajícím tím nejsou dotčeny. Prodávající odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu. Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Prodávajícím. Vyhrazuji si právo zrušení vzdělávací akce při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budu včas informovat.
 2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na vzdělávací akci je možné na místo Kupujícího vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže Kupující zúčastnit, a to pouze po předchozí dohodě se mnou a v případě, že je to vzhledem k obsahu vzdělávací akce přípustné a možné.
 3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez mého vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.
 4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE: Kupující je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník vč. lektora vedoucího akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Kupujícím svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání vzdělávací akce. Každý Klient bere na vědomí,  že během akce a činností během ní, kterých se Klient sám účastní, může docházet k fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Vzdělávací akce není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že kterýkoliv účastník v průběhu vzdělávací akce podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Zároveň se doporučuje účast ve výcviku konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.
 5. MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI: Kupující jsou povinni při účasti na vzdělávací akci nenarušovat její průběh. Prodávající nebo lektor vedoucí vzdělávací akci je oprávněn Kupujícího vyloučit z účasti v případě, že Kupující nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah vzdělávací akce, ostatní Kupující či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení Kupujícího ze vzdělávací akce nemá Kupující nárok na vrácení již zaplaceného kurzovného, a to ani jeho části.
 6. STORNO PODMÍNKY: V případě, že by vzdělávací akce byla zrušena z důvodů na mé straně a vy jako Kupující jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. Jako Kupující jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě že jste již uhradili cenu a zrušíte účast nejpozději 16 pracovních dní před zahájením vzdělávací akce, bude vrácena celá zaplacená cena, v případě zrušení účasti v době kratší, je zaplacená cena nevratná.

D. Dodací podmínky konzultací

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Konzultace budou dodány dle podmínek uvedených v jejich popisu na webovém rozhraní nebo individuálně sjednaných. Při poskytování konzultací se řídím platnými právními předpisy a poskytuji je s maximální pečlivostí a s využitím nejnovějších poznatků, své odbornosti a s ohledem na veškeré údaje vámi sdělené, jež mají význam pro jejich řádné poskytování. Termín resp. jednotlivé termíny poskytnutí konzultace budou vždy mezi námi dohodnuty buď písemně nebo mailem nebo telefonicky. Termíny se zásadně sjednávají na pracovní dny, na dobu od 9 do 17 hodin. V případě, že se bez závažného důvodu a omluvy nedostavíte na sjednaný termín konzultace nebo opakovaně neposkytnete potřebnou součinnost, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit. Dále pro odstoupení platí ustanovení následujícího článku VII. těchto VOP.
 2. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ: Akceptací těchto VOP se zavazujete sdělit mi veškeré údaje, jež mají význam pro řádné poskytnutí konzultace, tyto údaje poskytnout pravdivé, úplné a nezkreslené a neprodleně mi kdykoli po dobu trvání smlouvy sdělit, že došlo ke změnám těchto údajů a sdělit nové údaje, je-li to k řádnému poskytnutí konzultací potřebné. Veškeré údaje sdělené při poskytování konzultací nebo v souvislosti s nimi jsou považované za důvěrné a jak vy, tak já se zavazujeme o nich zachovávat mlčenlivost a bez vašeho výslovného souhlasu je nesdělovat třetím osobám.
 3. Konzultace jsou vhodné pouze pro ty, kteří nejsou v péči psychiatra. Pokud byste v danou chvíli nesplňovali tuto podmínku, prosím neobjednávejte Konzultace. V případě, že zjistím, že byla konzultace objednána v rozporu s tímto ustanovením, jsem oprávněna od smlouvy o Poskytování služeb odstoupit. Konzultace nejsou zdravotní službou ani její poskytnutí nenahrazují.

 

VI. JAK JE TO S FUNKČNOSTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTÍ S HARDWAREM A SOFTWAREM A AUTORSKÝMI PRÁVY?

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně Poskytování digitálního obsahu se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 2389a až § 2389u Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.).

 2. Digitální obsah (e-book, online kurz) vám bude zpřístupněn do 5 dnů od přijetí platby. V případě hromadně konaného online kurzu s konkrétně stanoveným datem počátku, bude přístup ke kurzu vytvořen nejpozději v tento den.

 3. Digitální obsah (e-book, on-line kurz) zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Pro stažení produktu z webové stránky a přehrání obsahu je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.
 4. Ustanovení o poskytování digitálního obsahu se použijí také v případě, že uživatel namísto odměny poskytovateli poskytuje nebo se zavazuje poskytnout své osobní údaje.
 5. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Upozorňuji, že se nejedná o zdravotní služby. Pokud je v popise produktu nebo vzdělávací akce uvedeno doporučení na předchozí konzultaci s lékařem nebo jiným odborníkem nebo splnění jiných podmínek účasti, berte prosím toto doporučení vážně. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.
 6. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv. Stejného práva mohu využít, odstoupíte-li od smlouvy.

 

VII. UŽIVATELSKÉ RECENZE

 1. Uživatelské recenze zveřejněné na webových stránkách, sociálních sítích nebo v e-mailové komunikaci jsou ověřené a pochází přímo od spotřebitelů, kteří zboží nebo služby zakoupili.
 2. Spotřebitelé zasílají svou recenzi na můj e-mail nebo vyplněním webového formuláře sloužícího pro tento účel, do kterého kromě samotné recenze uvádějí i své údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa), případně přikládají svou fotografii.

 

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. ONLINE PRODUKTY: Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy. Dle § 1837 písm. l) lze tuto možnost u e-booků a on-line kurzů (digitálního obsahu) vyloučit. Protože jsem si kvalitou e-booků i on-line kurzů jistá a současně si přeji, abyste měli možnost si jej v klidu prostudovat, dávám všem Kupujícím možnost využití garance, tj. možnost bez udání důvodů odstoupit od Kupní smlouvy (a požadovat vrácení peněz) ve lhůtě 30 dnů od uzavření Kupní smlouvy o koupi e-booku anebo koupi on-line kurzu. U on-line kurzu Začni hořet poskytuji také garanci 30 dní, pouze s rozdílem, že 100% kupní ceny Kupujícímu vrátím pouze v případě, že odstoupí nejpozději sedmý den od uzavření smlouvy a pokud odstoupí osmý až třicátý den, vracím 50% kupní ceny. I v případě využití garance je Kupující oprávněn si ponechat přípravek Sir Antons secret. Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak ve stanovené garanční lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno e-mailem na lenka@zacnihoret.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. I těchto VOP. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
 2. FYZICKÉ PRODUKTY: Pokud nebudete se zbožím spokojeni, můžete ho bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od převzetí zásilky nazpět a my vám dle vašeho výběru vrátíme peníze nebo vyměníme zboží za jiné.
  Pokud se rozhodnete využít tuto možnost, zašlete nám zboží včetně kopie dodacího listu a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupujete od uzavřené kupní smlouvy. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde.
  V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.
  V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží.
 3. SEMINÁŘE: Odstoupit od Smlouvy nelze v případě, že jde o smlouvu o využití volného času, pokud je Prodávajícím toto plnění poskytováno v určeném termínu (§ 1837 písm. j) NOZ). Za smlouvu o využití volného času je považována i Smlouva o poskytnutí služeb – vzdělávacích akcí, pokud splňuje podmínku využití volného času Kupujícího i poskytnutí v termínu předem určeném (a právě proto jsou výše řešeny podmínky storna účasti).
 4. KONZULTACE: Jako Prodávající odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP (nebo odsouhlasením VOP a uzavřením smlouvy v případě uzavření smlouvy mailem či telefonicky) a sjednáním konkrétního termínu konzultace udělujete výslovný souhlas, aby vám byla služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. a) NOZ).
 5. Spotřebitel, jehož právo bylo dotčeno nekalou obchodní praktikou, může vedle nároků plynoucích z občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření smlouvy, nebo požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky. Kupující nemůže z uvedeného důvodu od smlouvy odstoupit, prokáže-li prodávající, že je to s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.
 6. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, resp. od využití garance vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za e-book nebo on-line kurz. Peníze vám vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.
 7. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, Smlouva se ruší. V případě, že jsem od vás obdržela před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátím vám ji do týdne od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.
 8. Jak vy jako Kupující, tak já jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

 

IX. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.
 3. Jako Prodávající vám odpovídám za to, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 12 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li Spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Nejste-li spotřebitelem, odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí.
 4. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím produktu, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.
 5. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 6. Při převzetí zásilky by měl spotřebitel překontrolovat její stav. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu produktu nebo neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.
 7. Je-li na produktu, jeho obalu nebo návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba až uplynutím této lhůty.
  U doplňků stravy je datum minimální trvanlivosti uvedeno slovy „Spotřebujte nejlépe do...“. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu produktu, jehož minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U těchto produktů je použit symbol otevřené nádobky na krém, uvnitř kterého je údaj o době, po kterou lze přípravek po otevření používat např. Je-li v symbolu otevřené nádobky uvedeno 12M, znamená to, že krém je nutné spotřebovat do 12-ti měsíců od otevření.
 8. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Smlouvy odstoupit.
 9. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Já, jako prodávající, můžu odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.  U e-booků a on-line kurzů vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící část obsahu.
 10. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena a jako kupující o tom budete informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě. Po marném uplynutí uvedené lhůty můžete od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 11. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.
 12. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i e-mailem. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.
  a. ONLINE PRODUKTY: Pokud vám e-book nebo on-line kurz (resp. i přístupové údaje) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace.
  b. FYZICKÉ PRODUKTY: V případě, že jako Spotřebitel objevíte na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, máte právo na reklamaci. V tom případě zašlete reklamované zboží (pokud možno včetně kopie dodacího listu, záručního listu, případně i průvodního dopisu se stručným popisem vady) na naši adresu. O přijetí reklamovaného zboží bude spotřebitel informován e-mailem.
  Naše adresa pro uplatnění reklamace je:
  Lenka Pavlíková
  Nad Kamennými závorami 1315
  276 01  Mělník

 

X. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese lenka@lenkapavlikova.cz.
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

XI. ZÁVĚREM

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.
 3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
 4. Tyto VOP jsou účinné od 6. 3. 2023

 


Starší obchodní podmínky